parcelacija

Parcelacija


Pod postopek parcelacije spada združitev parcel in delitev parcel.

Združitev parcel

Združijo se lahko samo parcele enakega pravnega stanja glede lastninske pravice in drugih stvarnih pravic (zastavna pravica, služnost, zemljiški dolg, pravica stvarnega bremena).

Delitev parcel

Pred delitvijo parcel morajo biti urejene meje, ki se jih dotika nova meja, ki nastane z delitvijo (podroben opis postopka ureditve meje). V primeru, da meje predhodno še niso urejene, se istočasno s postopkom parcelacije izvede tudi postopek ureditve meje in izdela elaborat, ki je priloga zahtevku, vloženem na Geodetski upravi. Z delitvijo parcele se ukine stara parcelna številka, tako da vsi novi parcelni deli dobijo nove parcelne številke.