izravnava meje

Izravnava Meje


Potek dokončne (urejene) meje, evidentirane v zemljiškem katastru, se lahko spremeni, če je meja dokončna oz. predhodno urejena in če se lastnika o tem sporazumeta.
Pri tem se lahko površina manjše parcele spremeni za največ 5%, vendar ne za več kot 500 m2. Meja nastala z izravnavo je dokončna meja in tako spremenjena meja se ne šteje za pravni promet z zemljišči.

Naše podjetje vam izdela elaborat izravnave meje, ki vsebuje poleg splošnih podatkov, vezanih na elaborat tudi sledeče dele:

  • sporazum lastnikov, da se strinjajo z izravnano mejo
  • skico meritve, kjer je prikazan potek kat. meje pred izravnavo in potek meje po izravnavi
  • izračun površine parcel s prikazano površino izravnanega dela

V primeru, da je izravnava meje izvedena v postopku ureditve meje, se izdela enotni elaborat ureditve in izravnave meje. Lastniki parcel, katerih meje se izravnavajo, morajo posebaj izjaviti, da se strinjajo z novim potekom meje. Geodetska uprava po izvedenem preizkusu zahteve pozove lastnike, da podajo izjavo o strinjanju z izravnano mejo. Lastniki parcel pa imajo tudi možnost, da se odpovedo pravici do vabljenja k izjavljanju o strinjanju z izravnano mejo in tako skrajšajo upravni del postopka na geodetski upravi.