dolžinski objekti

Dolžinski Objekti


Izvede se različne geodetske postopke pri izmeri dolžinskih objektov (zakoličenje, prenos lege gradbene parcele v naravo, vrisi cest, železnic, vodotokov …)