zakoličba

Zakoličba Objektov


Zakon o graditvi objektov zakoličenje objekta opredeljuje kot prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele oziroma kot prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture.

ZGO-1-UPB2 v 80. členu opredeljuje obveznosti zakoličenja objekta pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je s tem zakonom predpisano gradbeno dovoljenje. Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju.

Zakoličenje objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti. Zakoličenje izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. Pri zakoličenju je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine.

O datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec gradnje pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katere območju leži zemljišče z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred zakoličenjem.

O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja.

Zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju navzoč.