evidentiranje stavbe

Evidentiranje Stavbe


Evidentiranje stavbe je storitev, ki združuje določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb.


Določitev zemljišča pod stavbo

Vsaka stavba ima v zemljiškem katastru evidentirano svoje zemljišče, ki leži pod stavbo. Določitev zemljišča pod stavbo je storitev odmere stavbišča, s katerim določimo površino, lego in obliko zemljišča, ki ga stavba pokriva.

Če v zemljiškem katastru vpisano zemljišče pod stavbo ne ustreza dejanskemu stanju v naravi ali le-to sploh še ni vpisano, lahko pri nas to storitev naročite.


Vpis stavbe v kataster stavb

Vpis stavbe v kataster stavb je storitev evidentiranja podatkov o stavbi in njenih delih v kataster stavb, ki je uradna državna evidenca o stavbah in o delih stavb.

S tem postopkom izmerimo površino vseh prostorov v stavbi in določimo njihovo namembnost. Če ima stavba več delov, se jih določi in grafično prikaže v posameznih etažah stavbe.


Kdaj evidentirati stavbo?

  • ko želite, da se novozgrajeni objekt vpiše v uradne evidence (v kataster stavb in v zemljiško knjigo)
  • če je stavba novogradnja in še nima svoje identifikacijske številke
  • ko za novogradnjo želite pridobiti hišno številko
  • ko želite svojo nepremičnino vpisati v zemljiško knjigo
  • ko želite z vašo nepremičnino sklepati pravne posle (npr. prodaja, nakup, hipotekarni kredit...)